Back to All Events

Paneldebatt mellom Oslos politiske partier

small_BogstadSkole_2018_LarsOpstad_170.jpg

I forbindelse med lokalvalget 2019 tar Musikk i Skolen, Creo og Samarbeidsforum for estetiske fag initiativ til en paneldebatt i Seilet.

Alle politiske partier i Oslo har blitt utfordret til å delta i panelet. Her får partiene mulighet for å vise sin skolepolitikk, og hvordan de gjennom praktiske og estetiske fag vil sikre at skolen blir mer praktisk og gir større rom for alle elever. Debatten streames, og pressen blir invitert til å dekke arrangementet.

Debatten ledes av ledes av redaktør for Musikkultur, Mona Askrød.

Bakgrunn og aktuelle problemstillinger for debatten

Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv. Det trengs en refleksjon over hvilken rolle de estetiske fagene skal ha for skolens oppdrag og for den generelle samfunnsutviklingen og en dypere diskusjon rundt skoleverket som arena for utvikling av våre innbyggeres kulturelle kapital og dannelse.

Innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 og defineringen av grunnleggende ferdigheter uten det praktiske og estetiske aspektet, har hatt en svært negativ effekt for fagene musikk og kunst og håndverk og derved også for våre barns utdannelse. Dette med bakgrunn i dagens lærerkompetanse, tilgang på lærestøttende utstyr/materiell, egnede rom og fagenes status.

Revidert læreplan viderefører samme definisjon av grunnleggende ferdigheter.

KOMPETANSE

 • Hvordan vil ditt parti sikre at alle elever i Osloskolen får den kulturelle kompetansen de trenger for å bli ressurssterke deltakere i fremtidens næringsliv, samfunnsliv og kulturliv?

 • Partienes arbeidsprogram ligger til grunn for kommende lokalvalgperiode. Hva sier ditt parti om kulturell kompetanse innenfor allmennutdanningen?

  Til tross for at musikk og kunst og håndverk er obligatorisk i norsk skole, har under 50% av dem som underviser i fagene noen formell kompetanse, og andelen er synkende.

 • På nasjonalt nivå: Hvordan vil ditt parti sikre at det utdannes nok lærere med nødvendig kompetanse i musikk og kunst og håndverk i grunnskolen?

 • Lokalt: Vil ditt parti bidra til at Osloskolene prioriterer å ansette lærere med formell kompetanse i fagene musikk og kunst og håndverk? Hvordan kan dette sikres?

STATUS

11.10.2016 ba Stortinget Regjeringen om å legge fram en plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen, på kort og lang sikt. Siden har det vært ganske stille. Kan det være et tegn på at de politiske partiene har lite eierskap til saken?

 • De praktiske og estetiske fagene har svært liten plass i den offentlige debatten. Hvorfor?

 • Hvilken status har kulturell kompetanse i ditt parti, og hvordan gjenspeiler dette seg i den

  lokale skolepolitikken?

 • Hvordan står det til med politikeres kompetanse innenfor de praktiske og estetiske fagene i

  ditt parti? Dagens politikere har i stor grad vært elever i den skolen som i mindre og mindre grad har ivaretatt disse fagene. Har de nok kompetanse til å forstå den forskningen som finnes om hvilken betydning fagene har for barnets helhetlige utvikling, og hvilket potensial som ligger i å styrke fagene?

 • Er vi inne i en nedadgående spiral? Kan denne eventuelt snus? Hva taper vi om dette ikke endres?

KULTURELL KAPITAL OG DANNELSE

I St.mld. 8 (2018-19) Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida står det at «alle skal få sjansen til å ta del i kulturaktivitetar, og at kulturgoda skal vere tilgjengelege for alle grupper i befolkninga, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne.»

Alle trenger bakgrunn og kunnskap for å kunne gjøre kvalitativt gode valg.

 • Hvordan skal vi sikre at ALLE barn får tilgang til en skole med kvalitativt god undervisning i praktiske og estetiske fag, og derved kunnskap nok for å velge kulturell kapital og dannelse?

 • Hvilke konkrete og målrettede tiltak vil ditt parti iverksette for å bidra til at dette kan bli en realitet?