Back to All Events

DRAMA I VIDEREGÅENDE SKOLE


Foto: Lars Opstad/Kladd.no

Foto: Lars Opstad/Kladd.no

Årets kurs- og nettverkssamling for dramalærerne på Musikk, dans og drama (MDD) i videregående skole holdes 14.-15.mars på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen. Det blir parallellt program for lærere i teater i perspektiv, drama og samfunn og teaterproduksjon.

Beskrivelse av kursinnhold/workshoper: 

Kurs i sensorskolering ved Silja Holbæk-Hanssen og Janne Sørensen, Akershus fylkeskommune (AFK). Kurset innbefatter en introduksjon fra Eksamenskontoret Akershus, som bygger på sensorskoleringen Udir holder for sensorer i sentralgitt eksamen. Målet med dette er at vi kan utvikle en tydeligere felles plattform for sensurering i de skriftlige fagene, noe som vil gjøre sensureringsarbeidet enklere for sensorene og mer rettferdig for elevene. Det blir  sendt ut anonymiserte eksempelbesvarelser på alle nivåer i de skriftlige fagene, og vi ber om at alle som deltar på sensorskoleringen har lest disse på forhånd og satt en karakter som ikke deles med andre. På kurset blir det gruppevis fellessensur der vi presenterer karakterer, drøfter eventuelle ulikheter, og kommer frem til en begrunnet enighet og forståelse for endelig karakter – med bistand fra eksamenskontoret.

 

Stedsspesifikk scenekunst, foredrag og workshop v/ regissør Claire de Wangen
deWangen vil gi et innblikk  i metode, prosess og praktisk tilnærming til scenisk arbeid i relasjon til sted. Workshopen vil bestå av øvelser og oppgavebasert improvisasjon som tar sikte på å utvikle utøverens stedskompetanse og åpne opp for nye veier til fortellinger og karakterer.

Claire de Wangener en scenekunstner og regissør, som siden 2001 har arbeidet med stedsspesifikke iscenesettelser og med særegne publikumsstrategier i det frie feltet. Hun forsker i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise.

”Claire de Wangen jobber i en postdramatisk teatertradisjon der utøver og tilskuer gjerne forholder seg annerledes til hverandre enn de gjør gjennom den tradisjonelle fjerde veggen mellom scene og sal. Publikum blir ofte gjort til aktive deltakere i forestillingen. Du kommer ingen vei om du ikke tar skrittet inn i illusjonen, men hvor langt du velger å gå, er opp til deg selv (…) Når Claire de Wangen utvikler en ny forestilling, finner hun ofte spillestedet først, så lager hun historien etterpå. Tidligere har hun blant annet spilt forestillinger oppe i et tre, blant museumsgjenstander på Kulturhistorisk museum og i et tomt forretningslokale på Grünerløkka. Stedene er aldri tradisjonelle scenerom, men heller byens mellomrom – rom vi ikke legger særlig merke til.” (hentet fra omtale av Monstermuskelen, av Anna Helene Valberg på scenekunst.no.)

 Muntlig fortelling og formidling, workshop v/ Hege Holmqvist Synnes
I en verden i rivende utvikling er kommunikasjon og formidling av et budskap viktig, ikke bare i skole og undervisning, men i kunst og kultur generelt, i teatersammenheng og i næringsliv.
I en undervisnings- og formidlingssituasjon er vi alle skapere, men kreative krefter blokkeres kanskje noen ganger av manglende verktøy. Er elevene, og du selv, begynt å bli mettet på strømlinjeformede powerpointer, digitale løsninger, kreative løsninger på Snapchat og Instagram? Å bruke formidling gjennom fortellerteknikker, i tillegg til i kunstnerisk  sammenheng, kan være et utvidet område av fagfeltet.

Workshopen har fokus på hvordan bruke både stemme og kroppsspråk i formidlingen. To fokusområder: Fra skrevet tekst til formidling og Fra muntlig fortelling til fortellerforestilling. Her hentes det blant annet inspirasjon fra tegneseriemime, og målet er å lage en liten forestilling hvor flere aktører forteller fra samme historie. Det blir brukt eventyr som utgangspunkt, men teknikkene er egnet i alle formidlingssammenhenger.

Hege Holmqvist Synneser høgskolelektor ved Høgskolen i Volda. I tillegg til å være seksjonsleder for teater og drama ved avdeling for kulturfag, underviser hun på bachelor i teater, og i drama ved barnehagelærerutdanningen. Hege er emneansvarlig for Fortelling og formidling (15 studiepoeng)hvor det arbeides mye med fokus på den fysiske fortelleren med inspirasjon fra Dario Fo og tegneseriemime. I sin forskning har hun fokus på de yngste barna i barnehagen, og i det siste prosjektet sitt har hun forsket på hvordan bøker som lekes fysisk kan påvirke barnas lek.